ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΡΑΣΗ1

Το  2005  υλοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  ΝΕΟΛΑΙΑ  Δράση  1  με  κωδικό 1.1.R2/2005/46 στο πλαίσιο του προγράμματος  Νεολαία για την Ευρώπη.

Ξεκίνησε  στις  28.8.2005  και  ολοκληρώθηκε  στις  4.9.2005.  Οι  ομάδες  νέων  πουσυμμετείχαν από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιταλία αντάλλαξαναπόψεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα τηςχώρας  τους.  Παράλληλα  υλοποιήθηκε  πλήθος  δραστηριοτήτων  διαπολιτισμικήςμάθησης που έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τις αξίες που τουςενώνουν και να αναζητήσουν κοινούς ευρωπαϊκούς δεσμούς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.